Upravljanje

Prednosti pri upravljanju so:


  • Strokovno upravljanje večstanovanjskih stavb, poslovnih in energetskih objektov;
  • Mesečni obračun se izdela na podlagi prejetih računov dobaviteljev blaga oz. izvajalcev storitev. Pooblaščeni predstavnik stavbe prejme mesečni obračun in fotokopije računov, na podlagi katerih je bil izdelan mesečni obračun. Vsi računi za vzdrževalna dela in računi, ki se poravnajo iz sredstev rezervnega sklada se plačajo le na podlagi pisne odobritve s strani nadzornega odbora;
  • Obveščanja etažnih lastnikom v skladu s predpisi in nudimo sodobno informacijsko podporo;
  • Zbiranje in vodenje sredstev rezervnega sklada
  • Pri vzdrževalnih in drugih delih ne zaračunavamo nobenih dodatnih stroškov;
  • Neplačanih obveznosti lastnikov in najemnikov ne prenašamo na redne plačnike;
  • Sedež družbe je v Poslovni stavbi Emona, na naslovu Šmartinska cesta 130, Ljubljana;
  • Izvajalce za vzdrževalna dela, opravljanje čiščenja, košnjo trave, urejanje okolice stanovanjskih hiš in za druga dela izbiramo v soglasju z lastniki, prav tako se v soglasju z lastniki dogovorimo za ceno izvajanja posameznih del;
  • Za plačevanje obveznosti je pri banki mogoče odpreti trajni nalog.

Rezervni sklad


Za vsako stavbo je odprt ločen transakcijski račun za sredstva rezervnega sklada.