Upravljanje stanovanjskih stavb

V stanovanjskih stavbah in stavbah z več lastniki poskrbimo za upravljanje, urejanje in vzdrževanje skupnih prostorov in nudimo naslednje storitve:


Tehnično-strokovna opravila

 • Pregled stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih in prenovah.

 • Svetovanje in strokovna pomoč pri vzdrževanju skupnih delov in naprav ter pripadajočega zemljišča.

 • Priprava predlogov načrtov vzdrževalnih del stavbe, izračunavanje predpisanih minimalnih višin prispevkov v rezervni sklad (oz. dogovorjenih višin nad minimalno predpisanimi), ocena potrebnih višin prispevkov glede na predloge načrtov ter organiziranje obravnave predlogov in njihove verifikacije.

 • Zbiranje ponudb, cenikov, predračunov ter sodelovanje z etažnimi lastniki pri izboru ponudnika v primeru večjih del ali dobav oz. organiziranje izvedbe manjših vzdrževalnih del in poročanje lastnikom, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

 • Priprava  in sklepanje pogodb s tretjimi v zvezi z deli in dobavami iz predhodne alineje s katerimi se zagotovi nemoteno obratovanje objekta.

 • Pridobivanje ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del ter po pridobljenih dovoljenjih organizacija izvedbe.

 • Nadzor nad izvajanjem del in dobav (oz. organizacija predpisanega nadzora), prevzem zaključenih del oz. dobav (količinski in kakovostni), obračun ter uveljavljanje reklamacij in garancij.

 • Poročanje o izvedenih vzdrževalnih delih in dobavah v skladu z veljavnimi predpisi.

 • Organizacija nujnih investicijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja.

 • Prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov.

 • Organiziranje odprave škode in vzpostavitve v prvotno stanje.

 • Priprava zahtevka za refundacijo nastale škode.

 • Izdelava letnega poročila o delu upravnika.


Organizacijsko-administrativna opravila:

 • Nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih, najemnikih  poslovnih prostorov v stavbi.
 • Nastavitev in ažuriranje evidenc po posameznih delih stavbe.
 • Priprava pogodbe o opravljanju upravniških storitev.
 • Dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registrov nepremičnin za nastavitev evidenc in o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov, idealnem deležu ter vrsti nepremičnine.
 • Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi.
 • Informiranje lastnikov in uporabnikov posameznih delov.
 • Pripravo zapisnikov v zvezi z odločanjem o zadevah rednega upravljanja, v zvezi s tem pa še pomoč pri organiziranju lastnikov, strokovno svetovanje in koordiniranje.
 • Predpisano arhiviranje dokumentacije.

Finančno-računovodska in knjigovodska opravila:

 • Ugotavljanje finančnih obveznosti ter delitev in obračunavanje stroškov, vse v skladu z veljavnimi kriteriji, ter izdelava obračunov. blaga in storitev.

 • Inkaso plačil obveznosti iz predhodnih dveh alinej ter prenakazovanje ustreznih zneskov tretjim (dobavitelji, podizvajalci, i.p.d.).

 • Opominjanje najemnikov – dolžnikov in obveščanje lastnikov o morebitnih dolgovih uporabnikov njihovih enot.

 • Opominjanje lastnikov – dolžnikov in obveščanje ostalih etažnih lastnikov o dolgovih, ki sodijo v okvir stvarnega bremena iz 120. člena SPZ.

 • Priprava podatkov s področja knjigovodsko-finančnega spremljanja stavbe za sodno izterjavo obveznosti.

 • Vodenje (knjigovodsko in finančno) sredstev ločeno od knjigovodenja upravnikovih poslov in od knjigovodenja sredstev drugih stavb (evidentiranje obveznosti in terjatev ter prilivov in odlivov).

 • Izdelava zakonsko določenih obračunov in knjigovodsko-finančnih poročil.

 • Priprava podatkov za sklenitev pogodbe o zavarovanju.

 • Priprava drugih finančno-računovodskih podatkov, kadar gre  za primere, ki sodijo v posle rednega upravljanja.


Pravno premoženjska opravila:

 • Zastopanje etažnih lastnikov v sodnih in upravnih zadevah, ki se nanašajo na stavbo kot celoto oz. organizacija odvetniškega zastopanja

 • Organizacija izterjave dolžnikov v primerih uveljavljanja stvarnega bremena iz 120 člena SPZ, v primerih dolžnikov iz naslova najema skupnih delov in v drugih naročenih primerih.

 • Organizacija odvetniškega zastopanja v drugih sodnih postopkih po naročilu.

 • Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo sodnih postopkov in postopkov pred upravnimi organi.

 • Priprava podatkov v okviru poslov rednega upravljanja, če potekajo v okviru takih poslov nepravdni postopki.

 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb.

 • Poročanje o poteku sodnih in upravnih postopkov.

 • Izvrševanje odločitev etažnih lastnikov v zvezi z uveljavljanjem subsidiarne odgovornosti (odgovornost najemodajalca za dolgove najemnika).

 • Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.

 • Svetovanje lastnikom pri urejanju tistih vprašanj oziroma medsebojnih razmerij (tudi pogodbenih), ki ne presegajo okvira poslov rednega upravljanja.

 • Organizacija, svetovanje in pomoč pri zavarovanju skupnih delov  stavbe.